Відділи

 
   

Історія Інституту

 
   
 
 

 


Науково-популярний фільм про діяльність Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря НАН України
(частина перша |частина друга)

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної Академії наук України створений у 1987 році. Він поєднує учених різних спеціальностей, що присвятили себе дослідженням в областях біоорганічної хімії, органічної хімії та нафтохімії.

Основними напрямками наукових дослiджень Iнституту, затвердженими постановою Президії НАН України №110 від 21.05.2014 р. є:

- синтез потенційно біоактивних сполук і дослідження зв’язку між структурою і активністю;
- хiмiчнi моделi бiологiчних процесiв, синтез i вивчення бiологiчних властивостей нових бiорегуляторiв для застосування в медицинi i в сiльському господарствi;
- розробка наукових основ синтезу i технологiї одержання практично важливих продуктiв i матерiалiв з вуглеводневої сировини.

Значне мiсце в роботi Iнституту займають дослiдження, спрямованi на вивчення i розв’язання ряду гострих екологiчних проблем, зокрема:
- очищення високотоксичних фільтраційних вод звалищ твердих побутових відходів;
- очищення стiчних вод промислових пiдприємств, комунальних стоків і тваринницьких комплексів;
- розробку способiв утилiзацiї вiдходiв як альтернативної сировини для одержання практично корисних речовин та біоенергоконверсії;
- зневоднення мулу і очищення стоків на Бортницькій станції аерації;
- переробку сільськогосподарських відходів та зольних залишків теплових електростанцій з одержанням високочистого діоксиду кремнію.

Результати фундаментальних досліджень вчених Інституту лежать в основі нових технічних рішень, в основі створення нових матеріалів і речовин.

Багато досліджень є міждисциплінарними, такими, що потребують широких знань. У нашому Інституті працюють відомі авторитетні учені і талановиті молоді дослідники, поєднуються досвід і смілива фантазія, експеримент і теорія. Про плідні результати робіт вчених Інституту свідчать статті у вітчизняних і міжнародних журналах, монографії, патенти.

Наукова бібліотека Інституту налічує понад 70 тис. томів, з 1995 р. видається науковий збірник "Каталіз та нафтохімія".

В Інституті здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру з відривом та без відриву від виробництва за спеціальністю 102 "Хімія" (спеціалізації: біоорганічна хімія; нафтохімія та вуглехімія) відповідно до отриманої Ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні (наказ МОН України від 26.05.2017 №111 л), функціонує спеціалізована вчена рада Д.26.220.01, яка здійснює атестацію наукових кадрів вищої кваліфікації і приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) хімічних наук.

Ми активно співробітничаємо з вищою школою, багатьма науковими організаціями країни і промисловими підприємствами. При Iнститутi працюють 3 підрозділи, створенi спільно з установами Міністерства освіти та науки України:

  • лабораторiя гетероциклiчних металокомплексних сполук (спiльна з Нiжинським університетом ім. М. Гоголя);
  • філія кафедри хімії і хімічної технології Національного авіаційного університету;
  • філія кафедри технології неорганічних речовин і загальної хімічної технології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Основним завданням спільних підрозділів є залучення студентів і магістрантів до наукової роботи, підготовка наукової зміни.
Розширюються і зміцнюються зв'язки вчених Інституту з закордонними колегами. Ми беремо участь у виконанні ряду міжнародних наукових проектів, виконуємо роботи за контрактами із закордонними фірмами.

Ми відкриті для нових сфер співробітництва і впевнені, що наша спільна діяльність буде сприяти одержанню нових знань і служити на благо людини.

 

© ІБОНХ ім. В.П. Кухаря НАНУ 2000-2018